นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


บริษัท วี กรุ๊ป คาร์ จำกัด (“บริษัท”) ขอแนะนำให้ท่านทำความเข้าใจนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) เนื่องจากนโยบายนี้ได้อธิบายถึงวิธีการที่บริษัทปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การเก็บรวบรวมการจัดเก็บรักษา การใช้และการเปิดเผย ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์บริการสิทธิหรือประโยชน์ต่าง ๆของท่าน เป็นต้น
เพื่อให้ท่านได้รับทราบถึงนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท บริษัทฯ จึงขอประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

 1. คำนิยาม
  • “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวตนบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
  • “บริษัท” หมายความว่า บริษัท วีกรุ๊ปคาร์ จำกัด และ/หรือ บริษัทในเครือวีกรุ๊ปคาร์
  • “ลูกค้า/ผู้ใช้บริการ” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนหรือในขณะนั้น และหรือที่เข้ามาติดต่อหรือใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของบริษัท
  • “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลผู้ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจ และหรือที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 2. วัตถุประสงค์ของนโยบาย

  บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้นสำหรับใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า/ผู้ใช้บริการของบริษัท ซึ่งรวมถึงการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า/ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาติดต่อหรือใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของบริษัท หากมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของการดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะต้องแจ้งให้ลูกค้า/ผู้ใช้บริการทราบ

  ทั้งนี้ บริษัทสามารถกำหนดแนวทางปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า/ผู้ใช้บริการ เพื่อกำหนดรายละเอียดของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล โดยนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ได้ผ่านความเห็นชอบและอนุมัติโดยผู้บริหารระดับสูง และมีการประกาศนโยบายดังกล่าวให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องรับทราบโดยทั่วกัน

 3. ขอบเขตการบังคับใช้นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เพื่อคุ้มครองของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า/ผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนหรือในขณะนั้น และ/หรือ ที่เข้ามาติดต่อหรือใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของบริษัทให้มีผลบังคับใช้กับการเก็บรวบรวมการใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือการกระทำใดๆ ต่อข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า/ผู้ใช้บริการของบริษัท โดยมีฝ่าย/แผนกลูกค้าสัมพันธ์เป็นผู้กำกับดูแล และเป็นผู้ตรวจสอบให้ปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้อย่างเคร่งครัด

 4. วิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
  1. 4.1 บริษัทฯ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้วัตถุประสงค์ของนโยบาย โดยบริษัทเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นจะดำเนินการเพียงเท่าที่จำเป็นตามกรอบวัตถุประสงค์ของนโยบายนี้
  2. 4.2 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลบริษัทจะดำเนินการได้ โดยต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้า/ผู้ใช้บริการเสียก่อน หากต่อมาลูกค้า/ผู้ใช้บริการเข้ามาติดต่อหรือใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของบริษัทภายภาคหน้า ให้ถือโดยปริยายว่าลูกค้า/ผู้ใช้บริการได้ยินยอมให้บริษัททำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอยู่ก่อนและในขณะนั้นแล้ว
  3. 4.3 บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า/ผู้ใช้บริการเข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า/ผู้ใช้บริการที่ได้รับมาจากแหล่งที่มาอื่น เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็น และได้รับความยินยอมจากลูกค้า/ผู้ใช้บริการแล้ว ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า/ผู้ใช้บริการให้เป็นปัจจุบัน และเพื่อปรับปรุงคุณภาพหรือประสิทธิภาพของการให้บริการของบริษัทดียิ่งขึ้น
  4. 4.4 ห้ามมิให้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิศาสนา หรือปรัชญาพฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรมข้อมูลชีวภาพ เป็นต้น
 5. ข้อจำกัดในการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้
  1. 5.1 บริษัท จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการเปิดเผยหรือแสดงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า/ผู้ใช้บริการเท่าที่จำเป็น และต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมและการจัดเก็บรักษาข้อมูล เช่นชื่อ-นามสกุลเพศอายุที่อยู่เป็นต้น เพื่อใช้ในการติดต่อ/สื่อสารประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการนำเสนอ/แนะนำผลิตภัณฑ์ บริการ สิทธิ ประโยชน์ต่าง ๆ เป็นต้น ให้กับลูกค้า/ผู้ใช้บริการหรือในการร่วมกิจกรรมของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นเท่านั้น
  2. 5.2 บริษัท ขอรับรองว่า จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า/ผู้ใช้บริการที่ได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนหรือในขณะนั้น และหรือที่เข้ามาติดต่อหรือใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นซึ่งได้เก็บรวบรวมไว้ ไปจำหน่าย ถ่ายโอน หรือเผยแพร่ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลประการใด ยกเว้นเป็นนิติบุคคลอื่นที่บริษัทเห็นควรและได้รับความยินยอมจากลูกค้า/ผู้ใช้บริการแล้ว หรือใช้เพื่อดำเนินการซื้อผลิตภัณฑ์ตามที่ลูกค้า/ผู้ใช้บริการเป็นผู้ทำรายการเท่านั้น
  3. 5.3 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมจะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย และเพื่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในกรณีต่าง ๆ ได้แก่
   1. (1) ใช้สำหรับทำรายการสั่งซื้อ หรือรายละเอียดการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์บริการสิทธิ ประโยชน์ต่างๆ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
   2. (2) ใช้ในการแก้ไข ปรับปรุง อัพเดท หรือพัฒนาเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของบริษัท
   3. (3) ใช้ในการแก้ไข ปรับปรุง อัพเดท หรือพัฒนาการติดต่อ/สื่อสารประชาสัมพันธ์และการบริการลูกค้า/ผู้ใช้บริการ
   4. (4) ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า / ผู้ใช้บริการ จะถูกนำมาช่วยให้บริษัท สามารถตอบสนองต่อความต้องการ เฉพาะแบบของลูกค้า/ผู้ใช้บริการได้
   5. (5) ใช้เพื่อการจัดการดูแลการเข้าร่วมในการแข่งขันโปรโมชั่น การชิงโชค การตอบแบบสอบถาม การร่วมกิจกรรมใดๆ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นในกรณีต่างๆ
   6. (6) ใช้สำหรับส่งข้อความ จดหมายข่าวสารในโอกาสต่างๆ ของข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บริการสิทธิ ประโยชน์ เป็นต้น ในโอกาสต่างๆ
   7. (7) ใช้สำหรับการนำเสนอ/แนะนำประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่นพิเศษเฉพาะแก่ลูกค้า/ผู้ใช้บริการ
   8. (8) ใช้สำหรับการเสนอความคิดเห็น หรือการรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ จากลูกค้า/ผู้ใช้บริการ
 6. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
  1. 6.1 เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า/ผู้ใช้บริการ บริษัทฯ ได้รับการรับรองด้านการรักษาความลับ และความปลอดภัยของเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่นตามมาตรฐานทั่วไป เพื่อป้องกันการสูญหายการเข้าถึงทำลายใช้ แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ
  2. 6.2 บริษัท ได้กำหนดวิธีการเข้ารหัสผ่านข้อมูลที่ปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า/ผู้ใช้บริการ บริษัทฯ จึงได้กำหนดวิธีการภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า/ผู้ใช้บริการ และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว
 7. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

  ในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ที่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า/ผู้ใช้บริการแล้ว และ/หรือ ที่เข้ามาติดต่อหรือใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นนั้น บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า/ผู้ใช้บริการให้แก่นิติบุคลอื่นที่บริษัทเห็นควร ซึ่งหมายความรวมถึงบริษทคู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจได้ แต่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้า/ผู้ใช้บริการเสียก่อน นอกจากนี้บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า/ผู้ใช้บริการให้แก่บุคคลที่สาม เช่น ผู้ให้บริการและที่ปรึกษาทางวิชาชีพ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  • เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฏหมายใด ๆ เพื่อบังคับใช้หรือใช้ข้อกำหนดในการให้บริการของบริษัท และข้อตกลงอื่น ๆ
  • เพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน และความปลอดภัยของบริษัท ตลอดจนสิทธิ ทรัพย์สินและความปลอดภัยของบริษัทในเครือ วี กรุ๊ป คาร์, ผู้ใช้งานอื่น ๆ ของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น
  • เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฏหมาย หรือการดำเนินคดีทางกฏหมาย
  • เกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางด้านธุรกิจ เช่น การซื้อ การขาย การเช่า การได้มา การจำหน่าย การจ่ายโอน หรือการจัดหาเงินทุนขององค์กร หรือส่วนหนึ่งส่วนใดขององค์กร หรือธุรกิจใด ๆ หรือทรัพย์สินขององค์กร ที่บริษัทเข้าไปเป็นคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง หรืออาจต้องเข้าไปเป็นคู่สัญญา
 8. การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูล

  หากลูกค้า/ผู้ใช้บริการมีความประสงค์จะทราบข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อตรวจสอบข้อมูล สามารถร้องขอโดยระบุตัวตนที่แท้จริงของลูกค้า/ผู้ใช้บริการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอดังกล่าวแล้ว บริษัทจะรีบดำเนินการแจ้งถึงความมีอยู่ หรือรายละเอียดของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้ลูกค้า/ผู้ใช้บริการทราบภายในระยะเวลาอันสมควร และหากลูกค้า/ผู้ใช้บริการพบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง สามารถแจ้งบริษัทเพื่อให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง ทำลาย หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้

 9. การแก้ไข เปลี่ยนแปลงนโยบาย

  บริษัทฯ ขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง และพัฒนานโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นครั้งคราวทั้งนี้เพื่อให้เป็นปัจจุบัน และมีคุณภาพหรือประสิทธิภาพ ดังนั้น บริษัทจะได้แจ้งให้ทราบถึงการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงและพัฒนาทุกครั้งโดยโพสต์ไว้ในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของบริษัท ซึ่งนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการการแก้ไข เปลี่ยนแปลงฯนั้น จะมีผลตั้งแต่วันเวลาที่โพสต์บนเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่นของบริษัท

 10. ช่องทางการติดต่อบริษัท

  ลูกค้า/ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อบริษัท เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือร้องเรียนใด ๆ ได้ที่ฝ่าย/แผนกลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท วีกรุ๊ปคาร์ จำกัด

  • สถานที่ติดต่อ : 100/39 อาคารว่องวานิชตึกบี ชั้น 17 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพหมานคร 10310
  • เบอร์โทรศัพท์ : 02-026-3545
  • อีเมล์ : callcenter@vgroupcars.com
  • เว็บไซต์ : www.vgroupcars.co.th

ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นไป